Koolitused

Koolituse sisu määrab tellija, valides endale sobiva teema. Iga teema puhul viin tellijaga läbi intervjuu, et täpsustada ootusi ja vajadusi. Koolitusel mõtestatakse kõiki teemasid osalejate kogemuse kaudu. Samuti lepime kokku ajakava ja tellija poolt pakutava koolituskoha. Koolitused toimuvad kuni 16 liikmelistes gruppides. Koolitus on praktilise suunitlusega, meetoditeks rühmaarutelu, videonäidiste analüüs, osalejate kogemuse analüüs ja harjutused.

Minu senises koolituskogemuses on osutunud kõige populaarsemateks järgmised teemad.

Avaliku esinemise meisterklass

Avaliku esinemise meisterklass

Ühepäevane koolitus on mõeldud neile, kellel on avaliku esinemise kogemus. Koolitus toimub kuni 12 liikmelises grupis ja on suunatud esinemisoskuste viimistlemisele. Oluline osa on kogemuslugudest õppimisel ja esinemisvõtete harjutamisel. Koolitus aitab kaasa kõnemeisterlikkuse arendamisele.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Teavad, kuidas oma mõtteid korrastada ja esinemist ette valmistada.
 2. Oskavad meisterlikult esitada ootamatut sõnavõttu.
 3. Teavad, kuidas esitada selget ja ilmekat lühikõnet.
 4. Tunnevad auditooriumiga suhtlemise erinevaid võtteid.
Toimetulek määramatuses

Toimetulek määramatuses

Koolitus sobib nii juhtidele kui ka kõigile, kes peavad ebakindlates oludes teistega suhtlema ja otsuseid langetama. Määramatus on heitlik olukord, mida me ei kontrolli. Määramatus võib puudutada nii lähisuhteid, tööalaseid suhteid kui ka ühiskondlikke protsesse. Selle võimalikuks psühholoogiliseks tulemuseks on ebakindluse tunne. Koolitus aitab mõista seda, kuidas määramatus mõjutab meie hingeelu, suhteid ja käitumist ning kuidas määramatusega toime tulla.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Mõistavad, mis on määramatus ja missugune on selle psühholoogiline mõju.
 2. Oskavad väärtustada suhete osatähtsust määramatuses.
 3. Teavad, kuidas otsustada määramatuse tingimustes.
 4. Tunnevad määramatusega toimetuleku strateegiaid ja võtteid.
Sotsiaalne intelligentsus

Sotsiaalne intelligentsus

Ühe- kuni kahepäevane koolitus tugineb arusaamisele, et inimese intelligentsusel on erinevad tahud. Sotsiaalse ehk suhtlemisalase intelligentsuse põhitunnuseks on võime mõista suhtluspartnerit ja oskus leida olukorrale ja suhtluspartnerile kohane käitumisviis. Sotsiaalne intelligentsus rajaneb konkreetsel suhtlemisoskusel.

Tellijal tuleks valida üheks koolituspäevaks enda jaoks 4 olulisemat suhtlemisoskust järgnevast loetelust:

 1. Oskus kuulata ja teist mõista.
 2. Oskus ennast arusaadavalt väljendada.
 3. Oskus läbi rääkida.
 4. Oskus vestlust juhtida.
 5. Oskus koosolekut ja arutelu juhatada.
 6. Oskus veenda.
 7. Oskus anda tagasisidet.
 8. Oskus teha koostööd.
 9. Oskus tulla toime pingeliste suhtlemissituatsioonidega.
 10. Oskus motiveerida kaaslasi.

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid mõistma erinevate suhtlemisoskuste psühholoogiat ja teadvustada enda jaoks erinevaid käitumisviise osalejate jaoks olulistes suhtlemissituatsioonides.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Mõistavad sotsiaalse intelligentsuse tähendust.
 2. On teadlikud konkreetse suhtlemisoskuse psühholoogiast.
 3. Orienteeruvad paremini nende jaoks olulistes suhtlemissituatsioonides.
Konfliktide lahendamine

Konfliktide lahendamine

Ühe- kuni kahepäevane koolitus annab ülevaate sellest, mis on suhtlemiskonflikt, kuidas see tekib, areneb ja laheneb. Konflikti käsitletakse nii isikute- kui ka gruppidevahelisel tasandil. Samuti analüüsitakse konfliktide lahendamise ja osapoolte lepitamise võimalusi. Eraldi tähelepanu pööratakse osalejate kirjeldatud konfliktidele ja nende lahendamise võimalustele.

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid teadlikult analüüsima erinevaid konflikte ja leidma nendes enda jaoks sobivaim käitumisviis.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. On teadlikud suhtlemiskonflikti psühholoogilistest alustest.
 2. Oskavad analüüsida erinevaid konflikte.
 3. On leidnud vastuse oma konfliktialastele küsimustele.
 4. Tunnevad konflikti lahendamise erinevaid strateegiaid.
Otsustamise psühholoogia

Otsustamise psühholoogia

Ühepäevane koolitus avab otsustamise mõiste ja tutvustab, kuidas käituda erinevates otsustussituatsioonides. Osalejad saavad võimaluse analüüsida oma otsustuspraktikaid ja otsustamisraskusi. Suhtlemise seisukohast on oluline otsuste selgitamine, põhjendamine ja nende elluviimine. Nii individuaalsel kui meeskondlikul otsustamisel on oma eripärad.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised otsuste langetamiseks erinevates valikusituatsioonides ja varustada neid hea otsustamise strateegiatega.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Teavad individuaalse ja grupilise otsustamise psühholoogilisi seaduspärasusi.
 2. Oskavad analüüsida ja hinnata erinevate otsustusstrateegiate sobivust näidissituatsioonides.
 3. Tunnevad end otsustussituatsioonides teadlikumana ja enesekindlamana.
Argumenteerimise psühholoogia

Argumenteerimise psühholoogia

Koolitus sobib kõigile, kes peavad oma seisukohti veenvalt ja arusaadavalt põhjendama. Argumenteerimisoskus on oluline juhtimises, õpetamises, läbirääkimistel, müügitegevuses ja klienditeenindusest. Selge ja argumenteeritud eneseväljendus on suhtlemisoskuse üks alustalasid.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Mõistavad emotsionaalsete ja ratsionaalsete argumentide osatähtsust mõjutamisel.
 2. Oskavad sõnastada oma selgelt oma seisukohta.
 3. Oskavad valida esitada argumente oma seisukoha toetuseks.
 4. Teavad, kuidas käituda erinevates väitlussituatsioonides.
Suhtlemine probleemse isiksusega

Suhtlemine probleemse isiksusega

Ühepäevane koolitus õpetab mõistma, kes on probleemne isiksus ja kuidas selliste kolleegidega töökohal suhelda. Käsitlemist leiavad kolleegid, kes ei suuda oma tundeid valitseda, levitavad kuulujutte, süüdistavad teisi, püüavad kõiki kontrollida, peavad ennast kannatavaks ohvriks, ei räägi teistega, kannavad okast hinges, ei suhtle teistega, imetlevad iseennast või on ründavad
ja agressiivsed.

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid probleemseid isiksusi mõistma ja teadvustama nendega suhtlemise võimalusi.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Mõistavad, kes on probleemne isiksus.
 2. Oskavad kirjeldada erinevate probleemsete isiksuste käitumisviise.
 3. Oskavad analüüsida probleemse kolleegi mõju suhtekliimale.
 4. Teavad probleemsete isiksustega suhtlemise põhimõtteid.
Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek

Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek

Tööstress ja läbipõlemine on saamas kaasajal üha tõsisemaks probleemiks. Paljud inimesed tunnevad, et töö käib üle pea ja et enam ei jaksa. Ülemäärane pinge mõjutab tervist, lähisuhteid ja läbisaamist töö juures. Olukorras, kus tekib tunne, et oleme kontrolli kaotamas, on siiski võimalik midagi ette võtta.
Koolituse eesmärk on aidata osalejaid ülemäärase tööpingega toime tulla.

Koolituse tulemusena osalejad

 1. Mõistavad, mis võib viia läbipõlemiseni.
 2. Oskavad analüüsida oma tööstressi põhjuseid ja taset.
 3. Oskavad analüüsida oma suhtevõrgustiku ja töökorralduse mõju läbipõlemisele.
 4. On teadlikud praktilistest võtetest kuidas ennetada tööstressi ja kuidas läbipõlemisega toime tulla.
Oskuslik tagasiside

Oskuslik tagasiside

Ühepäevane praktilise suunitlusega koolitus toimub 6-15 liikmelises grupis.
Organisatsioonikultuuri ja suhtlemiskliima oluliseks osaks on oskus anda tagasisidet. See puudutab ametlikke tagasiside vorme nagu näiteks arenguvestlused ja rahuloluküsitlused. Teisalt on avatud ja kohane igapäevane tagasiside ametisuhtluses see, mis loob ühtsustunde, väärtustab inimesi ja suurendab tööga rahulolu.

Koolituse tulemusena omandavad osalejad psühholoogiliselt põhjendatud teadmised ja praktilised võtted neljas valdkonnas.

 1. Tagasiside mõiste ja tähendus ametisuhtluses.
 2. Negatiivse tagasiside andmise põhimõtted ja praktilised võtted.
 3. Positiivse tagasiside tähendus ja selle andmise võtted. Kuidas teha komplimenti?
 4. Tegevuskava, kuidas rakendada erinevaid tagasiside vorme oma töös.

Ajakava

Iga koolituse ajakava lepitakse kokku tellijaga. Tavajuhtudel oleme valinud ühe  ajakava kolmest erinevast võimalikust. Esimese nendest pakkus mulle välja kunagi Tööinspektsioon. Teine on klassikaline
kaheksatunnine ajakava. Kolmanda esitas Võru Gümnaasium.

Tööinspektsiooni ajakava võimaldab osalejatel enne ja pärast koolitust töö juurest läbi lipata. Väljasõidu korral jääb rohkem aega omavaheliseks suhtlemiseks. Samuti püsib selle vormi puhul osalejate tähelepanu ja nad ei väsi.
Klassikaline ajakava võimaldab teemadega tegeleda süvendatult.
Võru Gümnaasiumi ajakava ühendab kahe eelmise tugevused.

Tööinspektsiooni ajakava
10.00 – 11.15 koolitus
11.15 – 11.30 kohvipaus
11.30 – 12.45 koolitus
12.45 – 13.30 lõuna
13.30 – 14.45 koolitus
14.45 – 15.00 kohvipaus
15.00 – 16.00 koolitus

Klassikaline ajakava
09.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.15 koolitus
12.15-13.15 lõuna
13.15-14.45 koolitus
14.45-15.00 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus

Võru Gümnaasiumi ajakava
9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.00 koolitus
12.00-12.30 lõuna
12.30-14.00 koolitus
14.00-14.15 kohvipaus
14.15-15.30 koolitus

Tekkis huvi? Täida allolev vorm ning kutsu mind koolitama: